23 april 2013

Jan Cornelis Vischkil werd met een hout geslagen

De kerk van de Sint Anthoniepolder
De ouderlingen Willem Huychen en Gijsbert Adriaensz. waren op 23-4-1639 aanwezig ten huize van ds. Cornelis van Cruyskercke in de Sint Anthoniepolder. Allereerst ontvingen zij Cornelis Claesz. Suydtdijck, die zich beklaagde dat Jan Cornelisz. Vischkil hem in een schotschrift had beledigd, waardoor "sijne eere, name ende faem nadelich waeren te lasten geleit". Jan, die vervolgens werd binnengelaten, beweerde dat Cornelis Claesz. hem onlangs in diens huis "geweldichlick" met een hout had geslagen. Daarvoor had Cornelis Claesz. hem reeds eerder op zijn werk te Puttershoek tot twee keer toe klappen gegeven. Jan was toen gedwongen zich te verweren en daarop brak een vechtpartij uit.
De dominee en beide ouderlingen probeerden de twee te verzoenen en bestraften hen vanwege "de ongeregeldheden bij haer lieden gepleecht ende vermaent voortaen Godtsalichlicker ende christelicker te wandelen om niemant eniche ergernisse te geven". Nadat beiden "berou ende leetwesen gedaen hebben over het gepasseerde ende bedreven stucken, sijn beijde van ons sooveel de voorz. questie belangt in versoeninge met de Kercke opgenomen".

N.B. Jan Cornelisz. Vischkil was gehuwd met Adriaantje Jacobs Boer, een dochter van mijn voorouders Jacob Adriaansz Boer en Barbel Aerts.

Bron: L.H. Oosten, J.C.J. Versteeg: Sint Anthoniepolder een kerk in de Hoeksche Waard (Vijfeneenhalve eeuw kerkgeschiedenis van Sint Anthoniepolder 1357-1907), 2007

Geen opmerkingen:

Een reactie posten