30 oktober 2015

Schippersknecht Cornelis Oskam verongelukte op 30-10-1912

De 38-jarige schippersknecht Cornelis Oskam verongelukte op 30 oktober 1912 in Oudshoorn:

De Tijd, 5-11-1912

Cornelis was geboren in Woerden op 27 juli 1874. als zoon van Geurt Oskam (1827-1900) en Harmina Bloemendaal (±1843-1913. Cornelis was getrouwd op 27 augustus 1896 in Waddinxveen met de aldaar geboren, 19-jarige Maria Verzijden, dochter van Jan Verzijden en Margje de Rooij. Maria Verzijden bleef als weduwe achter met 9 kinderen, waaronder Jan (±1899-1943) en Cornelis (1911-1948).

Cornelis was vernoemd naar zijn grootvader van vader's zijde, Cornelis Oskam (±1800-1876), die getrouwd was met (1) Cornelia Geurts van Eck (±1806-1835) en (2) Geertrui Aalberts van Mourik. Cornelis' overgrootouders waren Jan Oskam (±1767-1846) en Anthonia Paauw (±1776-1846), die Teuntje werd genoemd. Antonia's moeder was weer een Teuntje Oskam, gehuwd met Cornelis Paauw. Jan Oskam had een zuster Grietje Oskam (±1801-1884). Grietje trouwde met Jan Jelisse Oskam (±1802-1881) en baarde vervolgens maar liefst 17 kinderen!

29 oktober 2015

Blogiversary 2015 - 3 jaar Nederlandstalige Genealogie Blog Posts !
Dit zijn mijn favoriete blog posts uit dit 3-jarig bestaan: 

Dol en dwaas

Misdadig

Buitenecht

Soldaten

Zeelieden

Gezinnen


De familie Bos uit Cillaarshoek

20 oktober 2015

Voorouder Arie de Sterke (1796-1892) vocht bij Waterloo

Mijn voorouder Arie de Sterke (1796-1892) blijkt in de Slag bij Waterloo te hebben gevochten!

In 1890 wordt vermeld dat de 93-jarige Arie de Sterke - als één van nog enkele in leven zijnde oud-strijders van Waterloo - ƒ40 ontvangt om de 75e herdenking van de veldslag bij te wonen. Dat het daadwerkelijk mijn voorouder betreft, blijkt uit de vermelding van zijn schoonzoon, Frans Langeweg (1836-1915), die eveneens een voorouder is. 


Dordrechtsche Courant, 15-6-1890

Arie werd op 16-11-1796 in Dordrecht gedoopt als zoon van Pieter de Sterke (1765-1842) en diens eerste vrouw, Adriana Knikman (1766-1804). Reeds in 1810 trad de nauwelijks 14-jarige Arie in dienst bij een instructie-compagnie. In 1812 nam hij deel aan de beruchte veldtocht naar Rusland, waarbij Napoleon zijn soldaten in de steek liet. Arie legde de terugweg van Smolensk naar Dordrecht op eigen gelegenheid te voet af. In 1815 nam hij - in dienst van het Nederlandse leger - deel aan de veldslagen bij Quatre-Bras en Waterloo, waar hij onderdeel uitmaakte van het bataljon infanterie nationale militie no. 9.

De terugtocht uit Rusland was vol ontberingen

Dordrechtsche Courant, 18-6-1890

Arie de Sterke trouwde op 6-4-1825 in Dordrecht met Hendrika Pieters Faassen en erkende bij het huwelijk een zoon Pieter, die 10 maanden eerder was geboren. Vervolgens werden er 8 kinderen uit het huwelijk geboren. Vijf zonen en één dochter bereikten de volwassen leeftijd.
Arie de Sterke en 42 andere rechthebbenden kregen op 24-7-1865 het Zilveren Herdenkingskruis 1813-1815 opgespeld door jhr. F.W.A. Beelaerts van Blokland. Arie heeft tot op hoge leeftijd een goede gezondheid gehad; hij maakte nog dagelijks een wandeling en ook was hij nog in het volle bezit van zijn verstand. Hij is overleden op 8-8-1892, 95 jaar oud. Hij werd begraven op de 11e.

You can also read this story in English:                  
Arie de Sterke (1796-1892), my hero ancestor

16 oktober 2015

Joost Jooste Zijderveld (1874-1956)

Al geruime tijd had ik het vermoeden dat Joost Jooste Zijderveld, zoon van mijn voorouder Joost Willemse Zijderveld (1794-1859), na het overlijden in 1938 van Barbara van Golen, de moeder van zijn kinderen, was hertrouwd met Adriaantje Schoute, weduwe van Dirk Looij. Ik kon daar aanvankelijk echter géén bewijs voor vinden.
Zoeken in de Dordrechtse Courant op de website van het regionaal archief van Dordrecht leverde een ondertrouw in juli 1940 op: "Joost Zijderveld, oud 65 j., wonende te H. I. Ambacht en Adriaantje Schoute, oud 68 jaar, zonder beroep, wonende te H.I. Ambacht, onlangs te Rotterdam". Daaruit blijkt dat de leeftijden van Joost en Adriaantje ongeveer overeen komen met de weduwnaar van Barbara van Golen en de weduwe van Dirk Looij. Omdat er staat vermeld dat Adriaantje onlangs te Rotterdam had gewoond, besloot ik daar ook eens te zoeken. Daar vond ik eindelijk de overlijdensdatum van Joost Zijderveld met daarbij vermeld zijn beide ouders en zijn beide echtgenotes.

Hendrik-Ido-Ambacht

9 oktober 2015

Haere kijnderen die Heer Jan, priester, bij haer verweckt heeft..

Loon op Zand, d.d. 9-10-1545:

Aert Geldenssoon ende Joost Zijmonsse hebben wettelijck ende erffelijck gesamenderhant verkocht Marike  Jansdochter,  ter  tochten  ende  haere  kijnderen die  Heer  Jan  (Willem  Glavimans),  priester,  bij haer verweckt heeft, een erffenisse metter timmeringe daerop staende in zijnder grooten als dat daer gelegen is in die prochie van Venloon opten Horst,  metten eendere zijde ende metten zuijden eijnde oostwaerts  neffen  erffenisse  Willem  Gilissen,  metter  wester  zijde  neffen  Matheus  Aertssoon  ende metten noorden eijnde aen Aertden voors. Noch hiertoe eene acker landts oock aldaer gelegen metter ooster zijde ende metten wester zijde neffen Joosten Zijmonsse voors. streckende van den vaertcant aen  Jan  Gilissen.  Noch  hiertoe  een  heijvelt  oock  aldaer  gelegen  acht  loopenzaet  groot  ofte daeromtrent,  streckende  van  den  dwarswech  totten  coelen  hoeff  toe,  de  oosten  zijde  aen  Joosten voors.  de  westen  zijde  neffen  Matheus  Aertsoon,  alzoo  zij  zeijden.  Welcke  erffenisse  metten timmeringe  voors.  Aert  ende  Joost  voors.  gekocht  hebben  tegen  Aert  Gilissen  met meer  erffenisse gelijck dat in eene schepenbrief van Venloon daeropgemaeckt, volcomentlijcker begrepen is. Ende hebben  het  hem  opgedragen  ende  overgegeven  metten  brieven  met  afgaen  ende  vertijen  alzoo gewoonlijck  ende  recht  is.  Gelovende  Aert  ende  Joost  voors.  als  principaele  schuldenaers  etc.  te waren ende allen commer af te doen. Dies zal Marikevoors. hier jaerlijcks ende erffelijck uit vergelden ½ bl. in sheeren van Loons chijns ende ses loopen roggen erfpachts den clooster van Waelwijck ende Heijlen, Claes Gerits weduwe, 1 ½ carolus gulden losrenten ende den heijlige geest van Loon 25 st. losrenten  ende  noch  vier  gld.  losrenten  Dingen  Willem  Monicx  dochter.  Testes,  Peter  Gijben  ende Bartolomeus Jansse.
Actum den 9e october 1545.
 
Het kasteel van Loon op Zand
 

6 oktober 2015

Christiaan Veldhoen werd in 1907 gegrepen door een dorsmachine

Op 6-10-1907 vond in Cillaarshoek een ernstig ongeluk plaats. De 32-jarige Christiaan Veldhoen uit Westmaas was bezig een gemotoriseerde dorsmachine te smeren, toen zijn kleren werden gegrepen. Hij raakte zo beklemd en werd rondgedraaid. Met wonden aan zijn borst, lies en beide onderbenen werd hij per stoomtram naar het ziekenhuis in Rotterdam vervoerd.

Rotterdamsch Nieuwwsblad, 7-10-1907

Christiaan Velthoen was geboren op 18-6-1875 in Westmaas als zoon van Jan Veldhoen (1854-1884) en Neeltje Notenboom, die op 28-8-1874 aldaar waren getrouwd. Dit paar had ook nog een zoon Koenraad Veldhoen (1881-1950).

Cillaarshoek
Op 15-2-1900 in Mijnsheerenland trouwde Christiaan met zijn 1ste vrouw, de 10-jaar-oudere Janna van Ree (1865-1903). Reeds op 9-9-1900 in Westmaas kregen zij een dochter Pieternella Neeltje Veldhoen, die in 1923 zou trouwen met Marinus Monster. Janna overleed reeds op 2-1-1903. Christiaan was dus weduwnaar op het moment dat hij bovenstaand ongeluk kreeg.

Christiaan hertrouwde op 6-5-1910 in Maasdam met Suzanna de Ruiter (1869-1939), die 6 jaar ouder was dan hij. Susanna overleed op 19-8-1939 in Bergen op Zoom, waarna haar huwelijk ook werd aangegeven te Zuid-Beijerland. Christiaan is naar alle waarschijnlijkheid pas op 15-10-1954 in Dordrecht overleden.


 
 

1 oktober 2015

Het uiterlijk van Bastiaan van der Wilt (1772-1837) uit IJsselmonde

In de Franse Tijd werden door het Ministerie Van Oorlog in de Koninklijke Courant uitgebreide beschrijvingen geplaatst van deserteurs. Eén daarvan was de 29-jarige kurassier Bastiaan van der Wilt. Zijn lengte was 5 voet en 8 3/4 duim. Bruin waren zijn haar, ogen en wenkbrauwen. Bastiaan had een spitse neus en onopvallende mond, een ronde kin en een gladde huid. Op 27-5-1810 is Bastiaan gedeserteerd uit het 2de regiment kurassiers.

Koninklijke Courant, 25-6-1810

Bastiaan werd op 27-12-1772 geboren als zoon van Bastiaan sr. en Cornelia Sparreboom. Hij werd in IJsselmonde gedoopt op 3-1-1173 met als getuigen Leena Kleine en Neeltje van der Wilt. Bastiaan's ouders waren op 13-5-1766 in IJsselmonde in ondertrouw gegaan. Bastiaan sr. was meerderjarig en afkomstig uit Barendrecht. Cornelia Sparreboom was nog minderjarig en afkomstig uit Oost-IJsselmonde. Het paar trouwde op 5-6-1768 in Ridderkerk, waar Cornelia toen woonde. Het paar had in de herfst van 1770 al een zoontje gekregen, maar dat was als baby gestorven. Bastiaan kreeg nog een aantal jongere broertjes en zusjes, waarna Cornelia Sparreboom, huisvrouw van Bastiaan van der Wilt, op 8-8-1789 in IJsselmonde werd begraven. Bastiaan sr. werd begraven op 11-3-1790 in IJsselmonde.

Bastiaan van der Wilt was op 23-10-1802 in IJsselmonde getrouwd met Neeltje de Jong, jongedochter uit Rijsoort, wonend in IJsselmonde. Het paar kreeg enkele kinderen. Bastiaan van der Wilt overleed uiteindelijk op 23-12-1837 in IJsselmonde.