3 augustus 2014

Lieven Lindeman (†1643) was een vrouwenversierder

Uit de Rotterdamse archieven komt Lieven Lindeman jr. naar voren als een vrouwenversierder met weinig verantwoordelijkheidsgevoel. 

Lieven's ouders
Lieven Lindeman was de zoon van Trijntgen Hillegersdr. en verwer Lieven Lindeman sr., die op 5-6-1605 in Rotterdam waren getrouwd. Lieve sr. was rond 1578 geboren en op 16-2-1625 begraven. Het paar had kort daarvoor op 2-2-1625 een mutueel testament opgemaakt, waarin ze zijn broer Guilliamme Lindemans benoemden tot voogd over de kinderen. Trijntgen was eerder weduwe van Aert Bogaert met wie zij een dochter Annitgen had, die in 1613 ongehuwd in Leerdam woonde. Op 24-12-1635 maakte Trijntje een testament op waarin haar overige kinderen worden genoemd: Hillegont, Lieven, Jenneken en Pierijntge. 

Het kind van Aeltje Teunisdr

In Rotterdam op 4-9-1640 wordt op verzoek van Aeltje Teunisdr. een verklaring afgelegd door Aeltje Maertensdr, vroetvrouw, 38 jr, en Maertjen Aelbrechtsdr, weduwe van Christiaen Pietersz, 71 jr, Heijltgen Lourensdr, 61 jr, Magdeleentje Segersdr, 48 jr, Diewertje Jacobsdr, 31 jr, Susannetje Ariensdr, 33 jr, en Trijntjen Philipsdr, 29 jr.
Zij zeggen dat, toen Aeltje Teunisdr op 31-8-1640 aan het bevallen was, zij er bij waren en gehoord hebben dat Aeltje in hoogste nood bekende dat Lieven Lindeman, jongman, de vader van Aeltje's kind is. 

Een baker met een ingezwachtelde baby


Het kind van Jannetgen Heindricx
Twee jaar later, op 4-8-1642, op verzoek van Jannetgen Heindricx, die als dienstmaecht woonde ten huize van Trijntge, Lieven's moeder, legden de volgende personen een verklaring af: Aeltgen Aryens Bent, stadtsvroetvrouwe, 44 j., Dirckje Jans van Troyen, vrouw van Teunis Willems, 32 j., Elsgen Story, vrouw van Artur Story, hellebaerdier van het College ter Admiraliteyt, 34 j., Marijtgen Jans, vrouw van Jan Adams, 38 j., Brechgen Roeloffs, vrouw van Jan Willems, 42 j., en Annetgen Dircx, vrouw van Daniel Jans, hellebaerdier van genoemd College, 36 j. In haar barensnood heeft Jannetgen Heindricx in haar kamer in de Nieuwe Vogelesanck onder ede verklaard, dat Lieven Lindemans de vader van haar kind is. Op St. Maertensavond was hij haar tegemoet gekomen en had haar naar de Santstraet gebracht, waar uithangt "de Stam van Nassouwe". Hij stuurde de waardin, die alleen thuis was, weg om wijn te halen en deed toen zijn wil met haar. Hij bezwoer haar dat hij altijd voor het kind zou zorgen, mocht zij zwanger geraken. Na de geboorte zijn zij allen met nog Syburchgen Jans naar het huis van Trijntge Lindemans gegaan. Lieven Lindeman zat op zijn kantoor en zij hebben hem geluk gewenst met zijn zoon en boden aan hem het kind thuis te brengen. Hij weigerde.

Annetge Dircx, vrouw van Daniel Jans, hellebaerdier van de admiraliteyt, 36 j., Sijburch Jans, vrouw van Leendert Wouters Gaerpenning, 36 j. en Dirckgen Jans van Troyen, vrouw van Teunis Willems, 32 j., leggen op 9-8-1642 te Rotterdam een verklaring af op verzoek van Jannetgen Hendricx, bejaarde ongehuwde dochter. Zij verklaren dat zij bij Lieven Lindemans, bejaarde ongehuwde j.m., zijn geweest. Zij hebben hem gefeliciteerd met de geboorte van zijn dochter, waarvan Jannetgen Hendricx op 3 augustus was bevallen. Zij vroegen Lindemans het kind te onderhouden. Eerst ontkende hij de vader te zijn, maar toen Jannetge Hendricx verklaarde dat zij in de Santstraet in het huis met het uithangbord "de Stam van Nassau" waren geweest, gaf hij toe.

Twee maanden later, op 6-10-1642 te Rotterdam, werd op verzoek van Lieven Lindemans een belastende verklaring over Jannetgen Heindricx afgelegd. Sara Jans van Haer, 37 j., vrouw van Symon Differen, opperman, wonend in de Raemstraet, maar destijds ook in de Santstraet en de Hofstraet, verklaart op verzoek van Lieven Lindeman, jonckgesel, verwer, dat Jannitgen Heynrickx, jongedochter, die gewoond heeft ten huize van de moeder van Lindeman, rond maart j.l. regelmatig verbleef in het hoerhuys van Pieter Pietersz van der Werff, in de Ouden Stam in de Santstraet; vanwege dit feit is genoemde Van der Werff uit de stad gezet. Kennelijk was Lieven's verweer dat hij niet de enige was met wie Jannetgen seks had gehad.

De erfenis
Lieven Lindeman werd het volgende jaar op 13-9-1643 in Rotterdam begraven. Zijn moder Trijntje werd op 6-6-1649 in Rotterdam begraven. Daarna kregen Lieven's zwagers ruzie over de erfenis. Pieter Barnevelt, gehuwd met Hillegont Lindemans, en Cornelis Stolwijck, man en voogd van Crijntge Perijntge Lindemans, beiden mede optredend voor Pieter Jansz Valckerhoff, zoon van Jan Pietersz Valckerhoff en Jannetge Lindemans, voeren als erfgenamen van de overleden Trijntge Heijligers, weduwe van Lieven Lindemans, een rechtzaak op 9-1-1653 in Rotterdam tegen Maertge Jans, weduwe van Pieter Hermansz Valckenhoff. Dit vanwege 2 obligaties, respectivelijk van 600 en 200 gulden, die door Jan Pietersz Valckerhoff ten behoeve van Trijntge Heijlgers of Lindemans waren getekend. Om verdere onkosten te voorkomen, wordt de zaak voorgelegd aan twee arbiters, te weten Matthyas van der Graeff, schepen, en Allart van Couwenhove, secretaris van Rotterdam. Deze beslissen dat Maertge Jans 650 gulden moet betalen. 


Bronnen: Archief ONA Rotterdam, Inventarisnummers 95, 270, 391 en 464 en de digitale stamboom.

1 opmerking:

  1. Rotterdam, 15-okt-1613:
    Annitgen Aertsdr Bogaert, ongehuwd, wonend te Leerdam, benoemt tot erfgenaam Hillegont Lindemans, oudste dochter van haar halfzuster van moederszijde Trijntgen Hillegaertsdr, verwekt bij haar huidige man Lieven Lindeman, verwer, evenals hun andere kinderen.
    Haar erfgenamen zijn gehouden aan haar erfgenamen van vaderszijde 50 gulden te vermaken.
    Haar halfzuster zal het vruchtgebruik krijgen van al haar goederen.

    BeantwoordenVerwijderen