31 augustus 2014

Teunis Centen Eellant (†1701) van 's-Gravendeel

Teunis Centen Eelhant/Eellant/Eenland/Elandt, in 1696 wonende te 's-Gravendeel en in de Mookhoek, was getrouwd met Leijntje Cornelisse. Zij zijn waarschijnlijk dubbele voorouders van mij via hun waarschijnlijke dochters Soetie en Lijsbet. Daar de doopboeken van 's-Gravendeel helaas vernietigd zijn, is er weinig van dit echtpaar bekend. in de periode 1696-97 zijn Leijntje en 4 van hun kinderen overleden: "Den 31 augustij 1696: ontfangen van Teunis Centen Eellant de somme van drie guldens, voor ’t regt van begraven van desselfs vrouw, genaempt Leijntje Cornelis, als gehoorende onder de classis van drie gul." Teunis overleefde haar nog 5 jaar, want in maert 1701 werd "ontfangen van Willem Teunisse Eellant drie guldens voort regt van begraven van ’t lijck van sijn vader, genaemt Teunis Senten Eellant, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden".

Dit zijn hun kinderen voor zover bekend:
1 Maria Teunisse Eellant is begraven omstreeks 2-10-1731 in ’s-Gravendeel [bron: zoeteman.net].
Maria was getuige bij de doop van Teuna Ariens Eellant op 19-2-1719.
Maria trouwde op 08-12-1686 in Dubbeldam [bron: zoeteman.net] met Willem Dircks van de Merwe. Blijkens een verkoopakte in het rechterlijk archief van ’s-Gravendeel van 1734 heeft Willem dan 4 volwassen geworden kinderen: Lijntje, Dirkje, Cent en Aagje. Willem is geboren in ’s-Gravendeel. Hij is aldaar begraven omstreeks 23-11-1718 [bron: zoeteman.net].   
2 Pieternel Teunisse Eellant. Van haar overlijden is aangifte gedaan in 's-Gravendeel op 20-5-1696 [bron: GenSearch] door Teunis Senten Eellant [vader]: "Den 20 meij 1696 ontfangen van Teunis Centen Eellant drie gulden over ’t regt van begraven van sijn dogter genaempt Pieternel Teunisse Eellant en gehoorende onder de classis van drie gul."
3 Sijgje Teunisse Eellant. Van haar overlijden is aangifte gedaan in 's-Gravendeel op 17-8-1696 [bron: GenSearch] door Teunis Senten Eellant [vader]: "Den 17 augustij 1696 ontfangen van Teunis Centen Eellant, woonende in de Moockhoeck, onder deze jurisd. de somme van drie guldens, voor ’t regt van begraven van desselfs dogter, genaemt Sijgje Teunis Eellant, als aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden". 
4 Teuna Teunisse Eellant. Van haar overlijden is aangifte gedaan in 's-Gravendeel op 3-11-1697 [bron: GenSearch]. door Teunis Senten Eellant [vader]: "Den iii novemb. 1697: ontfangen van Teunis Centen Eellant drie gulden voort regt van begraven van sijn dogter, genaempt Teuna Teunis Eelant, en aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden". 
5 Govert Teunisse Eellant. Van zijn overlijden is aangifte gedaan in 's-Gravendeel op 15-12-1697 [bron: GenSearch] door Teunis Senten Eellant [vader]: "Teunis Centen Eellant voort regt van begraven van sijn soon, genaemt Govert Teunissen Eellant en aengevinge gedaen hebben onder de classis van drie gulden"
6 Soetie Teunisse Eellant is geboren omstreeks 1670 in de Mookhoek. Op 25-8-1723 maakten Zoetje en Arie een testament op. Soetie is overleden ná 1730. Als Arij Stokers’ weduwe werd Soetie in 1731 bij de verpondingen in Strijen genoemd (voorheen ƒ1.12.0, nieuw ƒ1.3.0, huur ƒ14.0.0). Soetie had een broer Willem en was doopgetuige op 17-1-1717 bij haar nichtje Johanna Ariens Eellant en op 12-8-1725 bij haar kleindochter Zoetje Reijerkerk.
Soetie trouwde
(1) op 11-05-1692 in Strijen [bron: Prometh-Kw-III] met Huig Abrahams Craijesteijn. Huig is geboren omstreeks 1670 als zoon van Abraham Craeijestein. Huig is overleden omstreeks 1700, ongeveer 30 jaar oud. Notitie bij Huig: Wsl. een zoon van Abram Aerde Craijestein.
(2) omstreeks 1700 met Arie Hermens Stooker. Notitie bij het huwelijk van Soetie en Arie: In 1722 werden Arij Hermense Stoker en Zoetje Teunisse Eenland vermeld op de lidmatenlijst van de kerk van Strijen. Op 25-8-1723 maakten zij een testament op. Arij is gedoopt op 17-10-1666 in Strijen [bron: s-gravendeel.net]  als zoon van Harmen Pietersz Stooker en Teuna Arijens Weeda. Arie is begraven op 8-3-1726 in Strijen [bron: Prometh-Kw-III]. In 1722 woonde hij in de Mookhoek. Van Soetie en Arij zijn 6 mogelijke kinderen bekend, waaronder mijn voorouder Teunis Stooker.
7 Willem Teunisse Elandt. Van zijn overlijden is aangifte gedaan op 4-12-1733 door Jan Willems Elandt [zoon]. Willem is begraven op 5-12-1733 in ’s-Gravendeel.   Notitie bij Willem: Willem Teunisse Eelhand/Elandt, wonende in de Noordvoorstraat, werd in 1706, 1714 en 1723 genoemd als lidmaat van de kerk van ’s-Gravendeel.  
Willem trouwde op 18-8-1703 in ’s-Gravendeel [bron: GenSearch] met Lijntje Jans Burger: "Den 18 augustij 1703 ontfangen van Willem Teunisse Eellant: drie guldens voort regt van trouwen sigh ten huwelijck begeven willende met Leijntje Jans Burger en aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden, dus ƒ 3:0:0. Dito ontfangen van de voorn. Leijntje Jans Burger ter seacke voors ƒ 3:0:0". Lijntje is waarschijnlijk geboren omstreeks 1680. Van Lijntje's begraven is aangifte gedaan op 16-1-1713 [bron: GenSearch] in ’s-Gravendeel: "Den 16 januarij 1713 ontfangen van Willem Teunisse Eellant de somme van drie gulden voor ’t regt van ’t begraven van sijn huijsvr genaemt Leijntje Jans Burger, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gl." Lijntje was waarschijnlijk een dochter van Johannes Ingensz Burger, die op 18-12-1658 in Strijen werd gedoopt als zoon van Lijntje Jansdr. en Ingen Willemsz Burger. Ingen was een zoon van Lidewij Ingensdr. Burger en Willem Pietersz van der Have.
8 Lijsbet Teunisse Eellant is overleden omstreeks 3-11-1743 in Strijen. Zij was op 6-5-1714 getuige bij de doop van haar nichtje Teuna Ariens Eellant. 
Lijsbet trouwde in 1707 met Arijen Arijensz de Graaf, nadat zij op 27-05-1707 in ’s-Gravendeel in ondertrouw zijn gegaan [bron: GenSearch]: "Den 27 meij 1707 ontfangen van Lijsbet Teunisse Eellant: drie gulden voor ’t regt van trouwen, haer ten huwel. willende begeven met Arijen Arijens de Graef, wonende onder Strijen, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gl., dus ƒ 3:0:0." Arijen is geboren in 1675 als zoon van [waarschijnlijk] Arij Jacobs (de) Graaf en [waarschijnlijk] Neeltje Pieters van der Arents. Hij is gedoopt op 20-10-1675 in Strijen [bron: DB-Strijen]: "T kind van Arije Jacopse de Graef en Neeltie Pieters en is genaemt Arije". Arijen is overleden op 25-5-1741 in  Strijen. Van hen zijn 2 mogelijke kinderen bekend. 
9 Arie Teunisse Eellant ging op 25-5-1709 in Strijen in ondertrouw met Catrijntje Johannesse Meijhof [bron: FamOfSH]. Kinderen: Maria, Teuna (2x) en Johanna (2x). Arie's zusters Soetie en Lijsbet waren elk getuige bij de doop van één van Arie's kinderen.  

Daar het rond die tijd in de Hoeksche Waard gebruikelijk was voor een echtpaar om hun oudste twee zonen naar hun vaders te noemen ligt het voor de hand om te veronderstellen dat er ook nog zonen Cent en Cornelis moeten zijn geweest. Ook de volgorde van de kinderen is onzeker. 
 
Kaart uit 1615 van 's-Gravendeel en omgeving. Rechts zijn de kerk en de molen te zien. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten